Zapomoga

WARUNKI OTRZYMANIA ZAPOMOGI

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypednium socjalne tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

Zapomoga przysługuje studentowi na studiach I stopnia, studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymać świadczenie w ramach studiów - niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane - nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tego świadczenia pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Wskazane obostrzenie dotyczy także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Student ubiegający się o zapomogę ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującego utratą prawa do stypendium lub o upływie terminu 6 lat, w którym mógł o to świadczenie się ubiegać lub je pobierać.

Student przebywający na urlopie z powodów zdrowotnych może otrzymać zapomogę.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Za  trudną sytuację życiową uznaje się w szczególności:

1) śmierć lub ciężką chorobę członka rodziny studenta;

2) urodzenie się dziecka;

3) klęski żywiołowe (np. pożar, powódź);

4) nieszczęśliwy wypadek;

5) inne zdarzenia, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja życiowa studenta wynika wyłącznie z trudnej sytuacji materialnej i nie zaszły okoliczności wymienione powyżej.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM

Student ubiegający się o zapomogę wypełnia wniosek o zapomogę w generatorze wniosków dostępnym po zalogowaniu w systemie USOSweb. Po elektornicznym wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać drogą pocztową w wyznaczonym terminie do Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych.

Do wniosku o przyznanie zapomogi student dołącza zaświadczenia,  oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające okoliczność wystąpienia zdarzenia, będącego podstawą do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie zapomogi.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Zapomoga przyznawana jest nie częściej niż 2 razy w danym roku akademickim.

Z tytułu tego samego zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o przyznanie zapomogi można złożyć przez cały okres trwania roku akademickiego, do 10-tego dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż w miesiącu czerwcu.

WYSOKOŚĆ I SPOSÓB WYPŁACANIA STYPENDIUM

Rektor w odrębnym komunikacie w porozumieniu z samorządem studentów określi maksymalną wysokość zapomogi na rok akademicki 2020/2021.

Przyznana zapomoga wypłacana jest na podstawie ostatecznej decyzji, przelewem na wskazany przez studenta rachunek bankowy.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK