Zapomoga

WARUNKI OTRZYMANIA ZAPOMOGI

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów, na studiach drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu 12 semestrów, wlicza się wszystkie semestry rozpoczęte przez studenta, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów.

Do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego.

W przypadku  kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku, gdy niepełnospranwość powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tego stypendium pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Wskazane obostrzenie dotyczy także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Student przebywający na urlopie z powodów zdrowotnych może otrzymać zapomogę.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Za  trudną sytuację życiową uznaje się w szczególności:

1) śmierć lub ciężką chorobę członka rodziny studenta;

2) urodzenie się dziecka;

3) klęski żywiołowe (np. pożar, powódź);

4) nieszczęśliwy wypadek;

5) inne zdarzenia, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja życiowa studenta wynika wyłącznie z trudnej sytuacji materialnej i nie zaszły okoliczności wymienione powyżej.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM

Student ubiegający się o zapomogę wypełnia wniosek o zapomogę w generatorze wniosków dostępnym po zalogowaniu w systemie USOSweb. Po elektornicznym wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać drogą pocztową w wyznaczonym terminie do Biura Pomocy Materialnej.

Wnioski zarejestrowane tylko w systemie USOSweb a nie przesłane drogą pocztową w kopercie na adres tutejszego Biura nie będą rozpatrywane.

Do wniosku o przyznanie zapomogi student dołącza zaświadczenia,  oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające okoliczność wystąpienia zdarzenia, będącego podstawą do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie zapomogi.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Zapomoga przyznawana jest nie częściej niż 2 razy w danym roku akademickim.

Z tytułu tego samego zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie