Stypendium dla osób niepełnosprawnych

WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypednium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentowi na studiach I stopnia, studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymać stypendium w ramach studiów - niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane - nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tego stypendium pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Wskazane obostrzenie dotyczy także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Student ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującego utratą prawa do stypendium lub o upływie terminu 6 lat, w którym mógł o to świadczenie się ubiegać lub je pobierać.

Student przebywający na urlopie pozbawiony jest prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, tj.:

1) orzeczeniem  o niepełnosprawności;

2) orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;

3) orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów;

4) orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do całkowitej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta i jego rodziny.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM

Student ubiegający się o stypendium wypełnia wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych w generatorze wniosków dostępnym po zalogowaniu w systemie USOSweb. Po elektornicznym wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i wraz z niezbędnymi załącznikami dostarczyć w wyznaczonym terminie do właściwego dziekanatu.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku w generatorze USOSweb student zobowiązany jest do złożenia we właściwym dziekanacie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, chyba że niepełnosprawność potwierdzona jest orzeczeniem wydanym na czas określony. Wówczas prawo do stypendium ustala się do miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca roku akademickiego.

W przypadku, gdy student złoży wniosek o przyznanie stypendium w trakcie trwania roku akademickiego, prawo do stypendium ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek spełniający wymogi formalne, do końca semestru.

W przypadku, gdy orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wygaśnie w trakcie trwania roku akademickiego, stypendium jest przyznawane i wypłacane do tego miesiąca włącznie, w którym orzeczenie wygaśnie.

W przypadku utraty ważności orzeczenia i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki do otrzymania świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie 3 miesiecy od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych można złożyć przez cały okres trwania roku akademickiego, do 10-tego dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż w miesiącu czerwcu.

W przypadku, gdy student złoży wniosek o przyznanie stypendium w trakcie trwania roku akademickiego, prawo do stypendium ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek spełniający wymogi formalne, do końca semestru.

Dokładny termin składania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie ogłoszony wkrótce w odrębnym komunikacie. (przybliżony termin: od połowy września).

WYSOKOŚĆ I SPOSÓB WYPŁACANIA STYPENDIUM

Rektor w odrębnym komunikacie w porozumieniu z samorządem studentów określi stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021.

Przyznane stypendium dla osób niepełnosprawnych wypłacane jest na podstawie ostatecznej decyzji, przelewem na wskazany przez studenta rachunek bankowy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych wypłacane jest co miesiąc.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK