Stypendium dla osób niepełnosprawnych

WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypednium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów, na studiach drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu 12 semestrów, wlicza się wszystkie semestry rozpoczęte przez studenta, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów.

Do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego.

W przypadku  kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku, gdy niepełnospranwość powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tego stypendium pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Wskazane obostrzenie dotyczy także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Student ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującego utratą prawa do stypendium lub o upływie terminu 12 semestrów, w którym mógł o to świadczenie się ubiegać lub je pobierać.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, tj.:

1) orzeczeniem  o niepełnosprawności;

2) orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;

3) orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów;

4) orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do całkowitej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta i jego rodziny.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM

Student ubiegający się o stypendium wypełnia wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych w generatorze wniosków dostępnym po zalogowaniu w systemie USOSweb.

W przypadku, gdy podczas wypełniania wniosku w systemie USOSweb pojawi się informacja o braku aktualnego orzeczenia, wówczas należy dostarczyć do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością aktualne orzeczenie. Oryginał aktualnego orzeczenia należy przedstawić do wglądu. Po wprowadzeniu przez pracownika biura orzeczenia do systemu, student będzie miał możliwość zarejestrowania wniosku w systemie USOSweb.

Po elektronicznym wypełnieniu i zarejestrowaniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i wraz z niezbędnymi załącznikami dostarczyć w wyznaczonym terminie do Biura Pomocy Materialnej.

Wnioski zarejestrowane tylko w systemie USOSweb, a nie przesłane drogą pocztową do Biura Pomocy Materialnej nie będą rozpatrywane.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na semestr, chyba że niepełnosprawność potwierdzona jest orzeczeniem wydanym na czas określony. Wówczas prawo do stypendium ustala się do miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca danego semestru.

W przypadku, gdy student złoży wniosek o przyznanie stypendium w trakcie trwania roku akademickiego, prawo do stypendium ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek spełniający wymogi formalne, do końca semestru.

W przypadku, gdy orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wygaśnie w trakcie trwania roku akademickiego, stypendium jest przyznawane i wypłacane do tego miesiąca włącznie, w którym orzeczenie wygaśnie.

W przypadku utraty ważności orzeczenia i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki do otrzymania świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie 3 miesiecy od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie