Pomoc materialna

Wszystkie sprawy związane z przyznawaniem świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów prowadzi:

BIURO POMOCY MATERIALNEJ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków;

https://bssipm.urk.edu.pl/

 

kierownik biura:

pokój 21:

  • mgr Piotr Gibas - tel. 12 662 4276;  e-mail: piotr.gibas@urk.edu.pl

sprawy dotyczące pomocy materialnej:

pokój 42:

  • mgr inż. Anna Konik - tel. 12 662 4859; e-mail: anna.konik@urk.edu.pl
  • mgr Sylwia Potocka - tel. 12 662 4858; e-mail: sylwia.potocka@urk.edu.pl
  • mgr Dominika Sekuła - tel. 12 662 4857; e-mail: dominika.sekula@urk.edu.pl

sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych:

pokój 121A:

  • mgr inż. Daria Okła - tel. 12 662 4274; e-mail: daria.okla@urk.edu.pl

 

I. ZMIANA STATUSU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE, ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH

O każdej zmianie statusu wniosku o przyznanie danego stypendium, student jest informowany automatycznie na adres e-mail wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia.

Na powyższy adres e-mail zostanie również wysłana informacja o możliwości odbioru decyzji w systemie USOSweb w zakładce /wyświetl pisma administracyjne/.

Decyzji stypendialnych należy się spodziewać w połowie listopada. Ewentualna wypłata świadczeń stypendialnych na wzór lat ubiegłych nastąpi w drugiej połowie listopada z wyrównaniem za październik (wyrównanie tylko dla studentów, którzy w październiku złożyli kompletny wniosek, tzn. musi być zatwierdzony przez koordynatora jako kompletny bez poprawek i uzupełnień i przekazany do rozpatrzenia).

 

II. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Termin składania wniosków o świadczenia stypendialne dla studentów i doktorantów na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021:

  • wniosek o stypendium socjalne można składać do 10-tego dnia każdego miesiąca w trakcie trwania roku akademickiego, za wyjątkiem października, kiedy wnioski będą przyjmowane przez cały miesiąc. Stypendium będzie przyznane od miesiąca złożenia kompletnego wniosku bez wyrównania wstecz;
  • wniosek o stypendium rektora można składać od 1 do 15 października 2020 r.
  • wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać do 10-tego dnia każdego miesiąca w trakcie trwania roku akademickiego, za wyjątkiem października, kiedy wnioski będą przyjmowane przez cały miesiąc. Stypendium będzie przyznane od miesiąca złożenia kompletnego wniosku bez wyrównania wstecz;
  • wniosek o zapomogę można składać przez cały czas trwania roku akademickiego, jednak nie później niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia, uprawniającego do przyznania świadczenia;
  • wniosek o stypendium ministra można składać do 10 października 2020 r.

Za kompletny wniosek uważa się wniosek dostarczony drogą pocztową na adres biura, zaakceptowany przez koordynatora ds. pomocy materialnej.

III.

Tryb składania wniosków o przyznanie świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych należy wypełnić w generatorze wniosków w systemie USOSweb, zarejestrować, wydrukować, podpisać i wraz z wszystkimi załącznikami dostarczyć w wyznaczonych terminach do Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych. Zaświadczenia potwierdzające dochody w rodzinie studenta należy wysłać w oryginałach.

Uwaga: w związku z wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z wprowadzonego stanu pandemii, wnioski o przyznanie świadczeń należy dostarczyć do Biura wyłącznie drogą pocztową. Liczy się data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje o poszczególnych rodzajach stypendiów zawiera Regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

 

IV.

W ramach tzw. "pakietu dla studenta", student może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi w związku z utratą dochodu przez studenta lub członka jego rodziny, spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemii.

Na potwierdzenie okoliczności utraty dochodu wraz z wnioskiem o przyznanie zapomogi należy dostarczyć:

1) zaświadczenie od pracodawcy o utracie zatrudnienia i nie pobieraniu z tego tytułu wynagrodzenia,

2) kopię umowy o pracę.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć przez system USOSweb, wydrukować i wraz z załącznikami przesłać drogą pocztową na adres Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK