Pomoc materialna

 I. Wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

 Terminy składania wniosków:

 • stypendium socjalne - od 17 lutego 2022 r. do 15 marca 2022 r.; w pozostałych miesiącach od 1 do 10-tego danego miesiąca, jednak nie później niż w czerwcu 2022 r.
 • stypendium rektora - od 1 do 15 marca 2022 r.
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych - do 10-tego danego miesiąca, jednak nie później niż w czerwcu 2022 r.
 • zapomoga - nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia, uprawniającego do przyznania zapomogi.

Wszystkie wnioski należy zarejestrować w systemie USOSweb, wydrukować, podpisać i w powyższym terminie przesłać tradycyjną drogą pocztową w kopercie na adres Biura Pomocy Materialnej. Liczy się data stempla pocztowego.

Wnioski są przyjmowane wyłącznie tradycyjną drogą pocztową. Wnioski zarejestrowane w systemie a nie przesłane drogą pocztową do tutejszego biura nie będą rozpatrywane.

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Biuro Pomocy Materialnej

Aleja Mickiewicza 21; 31-120 Kraków 

 

z dopiskiem "wniosek o świadczenie stypendialne"

 

II. Procedura składania wniosku o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

 

 

 

III. Procedura składania wniosku o stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2021/2022, powinni po udostępnieniu przez właściwy dziekanat rankingu ze średnią:

 •      wypełnić w systemie USOSweb wniosek o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2021/2022. Po wypełnieniu wniosek należy zatwierdzić, wydrukować i podpisać;
 •       do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ewentualne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe na poziomie co najmniej krajowym;    
 •      studenci, którzy rozpoczynają kształcenie na Uniwersytecie Rolniczym na studiach II stopnia i są jednocześnie absolwentami innej uczelni niż UR, do wniosku dołączają ponadto zaświadczenie o średniej ocen – stanowiący załącznik nr 13 do Regulaminu świadczeń dla studentów (zarządzenie Rektora nr 164/2020 z dn. 1.10.2020 r.). Wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie Uczelni w zakładce „student/pomoc materialna/dokumenty do pobrania” lub w poniższym linku: zaświadczenie o średniej ocen. Uzyskane zaświadczenie należy najpierw przedstawić w dziekanacie aby zostać ujętym w ogólnym rankingu studentów URK. Następnie student otrzymuje możliwość utworzenia w systemie USOSweb wniosku o stypendium rektora;
 •      wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać tradycyjną drogą pocztową w kopercie na adres Biura Pomocy Materialnej (al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do 15 października. Liczy się data stempla pocztowego;
 •        wnioski zarejestrowane tylko w systemie USOSweb a nie przesłane drogą pocztową do tutejszego Biura nie będą rozpatrywane.

 

IV. Procedura składania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022 (dotyczy wyłącznie studentów, którzy nie składali jeszcze wniosku o stypenendium dla osób niepełnosprawnych w bieżącym roku akademickim, lub którzy mieli przyznane stypendium do lutego 2022 r.)

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022 powinni:

 • przesłać do Biura Pomocy Materialnej na adres mailowy aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które dane orzeczenie składają po raz pierwszy);
 • po wprowadzeniu do systemu orzeczenia przez pracownika Biura, student wypełnia w systemie USOSweb wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022. Po wypełnieniu, wniosek należy zatwierdzić, wydrukować i podpisać;
 • do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać tradycyjną drogą pocztową w kopercie na adres Biura Pomocy Materialnej (al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków);
 • wnioski wypełnione tylko w systemie USOSweb a nie przesłane drogą pocztową do tutejszego Biura nie będą rozpatrywane,

 

V. Procedura składania wniosku o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022.

Studenci ubiegający się o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022 powinni:

 • wypełnić w systemie USOSweb wniosek o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2021/2022. Po wypełnieniu, wniosek należy zatwierdzić, wydrukować i podpisać;
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenie, na skutek którego student wnioskuje o przyznanie zapomogi;
 • wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać tradycyjną drogą pocztową w kopercie na adres Biura Pomocy Materialnej (al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków);
 • wnioski wypełnione tylko w systemie USOSweb a nie przesłane drogą pocztową do tutejszego Biura nie będą rozpatrywane.

 

VI. Status wniosków stypendialnych w systemie USOSweb oraz odbiór decyzji stypendialnych.

O każdej zmianie statusu wniosku o przyznanie danego stypendium, student jest informowany automatycznie na adres e-mail wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia.

Na powyższy adres e-mail zostanie również wysłana informacja o możliwości odbioru decyzji w systemie USOSweb w zakładce "dla wszystkich/lista pisma administracyjnych".

 

VII. Cennik i zasady kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie