Baner URK
Pomoc materialna
Lista osób, które otrzymały stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018.
Wypłata wszystkich świadczeń pomocy materialnej nastąpi zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR, tj. do końca listopada 2017 r.
Zwracamy uwagę, że wypłata stypendium może nastąpić dopiero po odbiorze decyzji w sprawie przyznania stypendium.
Wszystkie decyzje dotyczące świadczeń pomocy materialnej są do odbioru we właściwym dziekanacie.

  1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

  Uprzejmie informujemy, że w terminie od 18 września do 14 października 2017 r. studenci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie mogą składać wnioski o świadczenia pomocy materialnej, tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi.

  Studenci starający się o przyznanie stypendium socjalnego, którzy do dochodu rodziny wliczają dochód z gospodarstwa rolnego, będą mieli możliwość składania wniosku od 25 września.

  Studenci starający się o stypendium socjalne, którzy nie zdążą złożyć wniosku w dziekanacie w w/w terminie, będą mieli taką możliwość w trakcie trwania roku akademickiego do dnia 5-tego każdego miesiąca. Wypłata stypendnium następuje od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.

  Wniosek należy wypełnić w elektronicznym systemie USOSWeb, następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć w w/w terminie do właściwego dziekanatu.

  Przypominamy, że każdy student ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, musi dołączyć do wniosku o stypendium załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR - "oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku".

  Załącznik jest dostępny na stronie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakładce: student/pomoc materialna/dokumenty do pobrania.

 2. DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO W 2016 r.


  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w 2016 r.:

  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR