Pomoc materialna

UWAGA !!!

Z uwagi na zawieszenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rolniczym od dnia 12 marca, wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o świadczenia stypendialne przez poszczególne Dziekanaty.

Student zainteresowany złożeniem wniosku o świadczenia stypendialne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020, zobowiązany jest wysłać wniosek drogą pocztową na adres właściwego Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2020 r. Liczy się data stempla pocztowego.

 

I. Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Informujemy, że do 16 marca 2020 r. studenci mogą składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2019/2020. Wnioski o stypendium socjalne można również składać w późniejszym terminie w trakcie trwania roku akademickiego, nie później jednak niż do 10-tego dnia danego miesiąca. Stypendium socjalne przyznawane jest od miesiąca, w którym student złożył kompletny wniosek w wersji papierowej we właściwym dziekanacie, bez wyrównania wstecz.

a)

Studencie, chcesz złożyć wniosek o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 a składałeś już wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020?

Musisz wypełnić "wniosek o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020" zatwierdzić i wydrukować. Ponadto musisz wydrukować wypełnione w poprzednim semestrze zimowym "oświadczenie o dochodach za 2018 r.". Do wniosku o stypendium i oświadczenia o dochodach musisz również dołączyć załącznik nr 6 do regulaminu świadczeń dla studentów UR "wniosek o ponowne przeliczenie dochodu".

Jeżeli dochody twojej rodziny nie uległy zmianie oraz nie zmieniła się liczba osób w rodzinie po terminie złożenia wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademiciego 2019/2020 - muszisz wypełnić część I wniosku o ponowne przeliczenie dochodu. Części II nie należy wówczas uzupełniać.

Jeżeli w twojej rodzinie dochody uległy zmianie, tj,nastąpiła utrata i/lub uzyskanie dochodu i/lub zmieniła się liczba osób w rodzinie – wypełnij część II wniosku o ponowne przeliczenie dochodu. Części I nie należy wówczas uzupełniać. Na potwierdzenie utraty dochodu i/lub uzyskania dochodu i/lub zmiany liczby osób w rodzinie musisz przedłożyć wraz z wnioskiem stosowne dokumenty.

 b)

Studencie, chcesz złożyć wniosek o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020, a nie składałeś wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020?

Musisz wypełnić "wniosek o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020" oraz "oświadczenie o dochodach za 2018 r.". Następnie musisz je zatwierdzić, wydrukować i wyznaczonym terminie dostraczyć do właściwego dziekanatu dołączając do wniosku wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające dochód rodziny. Sposób dokumentowania dochodu studenta i rodziny studenta określa załącznik nr 5 do regulaminu świadczeń dla studentów UR.

 

II. Termin składania wniosków o stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2019/2020.

Informujemy, że w terminie od 1 do 16 marca 2020 r., studenci UR mogą składać wnioski o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2019/2020.

Wniosek należy wypełnić w systmie USOSweb, wydrukować i dostarczyć do właściwego dziekanatu w powyższym terminie.

Studenci rozpoczynający na UR studia II stopnia, którzy ukonczyli studia I stopnia na innej uczelni niż UR, do wniosku o przyznanie stypendium dołączają załącznik nr 14 do Regulaminu świadczeń dla studentów, tj. zaświadczenie o średniej ocen dla absolwenta innej uczelni niż Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

III. Komunikat Rektora w sprawie kwoty miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie stwek poszczególnych świadczeń stypendialnych w roku akademickim 2019/2020.

Działając na podstawie §11 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora nr 66/2019 z dnia 1 października 2019 r., Rektor w porozumieniu z samorządem studentów określił stawki poszczególnych świadczeń stypendialnych oraz kwotę dochodu netto uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020.

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK