Pomoc materialna

I. Lista studentów, którzy otrzymali stypendium rektora na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020.

Decyzje w sprawie przyznania bądź odmowy stypendium rektora znajdują się do odbioru we właściwym dziekanacie.

Termin i godziny odbioru decyzji ustala dziekanat.

 

II. Komunikat Rektora w sprawie kwoty miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie stwek poszczególnych świadczeń stypendialnych w roku akademickim 2019/2020.

Działając na podstawie §11 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora nr 66/2019 z dnia 1 października 2019 r., Rektor w porozumieniu z samorządem studentów określił stawki poszczególnych świadczeń stypendialnych oraz kwotę dochodu netto uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020.

 III. Stypendium ministra

Wnioski o przyznanie stypendium ministra należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich i Pomocy Materialnej (al. Mickiewicza 21, pok. 21) do dnia 10 października 2019 r.

więcej informacji w zakładce "stypendia/stypendium ministra".

IV. Pozostałe świadczenia stypendialne

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2019 r. studenci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie mogą składać wnioski o świadczenia stypendialne, tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę.

Termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium rektora upływa 15 października.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać przez cały rok akademicki do 10-tego dnia danego miesiąca, jednak nie później niż w miesiącu czerwcu. Wówczas stypendium socjalne może zostać przyznane od miesiąca złożenia kompletnego wniosku, bez wyrównania wstecz. W przypadku złożenia wniosku po rozdysponowaniu środków przeznaczonych na świadczenia stypendialne, odmawia się przyznania świadczenia.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wniosek należy wypełnić w elektronicznym systemie USOSweb, następnie wydrukować i wraz z wszystkimi załącznikami dostarczyć w powyższych terminach do właściwego dziekanatu.

Wniosek o przyznanie świadczenia stypendialnego można złożyć osobiście, przez inne osoby lub drogą korespondencyjną, przy czym za datę dostarczenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego.

 Uwaga!

Studenci Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa od dnia 4 listopada składają wnioski o świadczenia stypendialne w swoim dziekanacie.

Studenci, którzy w miesiącu październiku złożyli wnioski w Biurze Spraw Studenckich i Pomocy Materialnej i muszą uzupełnić braki we wniosku, brakujące dokumenty składaja nadal w tym biurze.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK