Pomoc materialna

I . Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim UR na rok akademicki 2021/2022.

Student zainteresowany przyznaniem miejsca w jednym z domów studenckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, pobiera wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2021/2022.

Wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek należy przesłać w terminie do 1 czerwca 2021 r. tradycyjną drogą pocztową w kopercie na adres:

Biuro Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych

al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków

 

W celu uproszczenia procedur składania dokumentów na rok akademicki 2021/2022 nie jest wymagane udokumentowanie dochodów rodziny studenta. Student wypełniając wniosek podaje w formie oświadczenia wysokość miesięcznego dochodu netto na członka rodziny.

 

Lista studentów, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim na nowy rok akademicki zostanie udostępniona na stronie Uczelni pod koniec czerwca.

 

Wnioski studentów I roku przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022 zostaną rozpatrzone po zakończeniu rekrutacji.

 

II. WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1 MARCA - 13 MARCA 2021 r.

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021, powinni po udostępnieniu przez właściwy dziekanat rankingu ze średnią:

 •      wypełnić w systemie USOSweb wniosek o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Po wypełnieniu wniosek należy zatwierdzić, wydrukować i podpisać;
 •       do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ewentualne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe na poziomie co najmniej krajowym;
 •      średnia ocen jak i pozostałe osiągnięcia dotyczą wyłącznie poprzedniego roku akademickiego, tj. 2019/2020 (od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.), czyli za ten sam okres jak przy składaniu wniosków na semestr zimowy 2020/2021;
 •      studenci, którzy rozpoczynają kształcenie na Uniwersytecie Rolniczym na studiach II stopnia i są jednocześnie absolwentami innej uczelni niż UR, do wniosku dołączają ponadto zaświadczenie o średniej ocen – stanowiący załącznik nr 13 do Regulaminu świadczeń dla studentów (zarządzenie Rektora nr 164/2020 z dn. 1.10.2020 r.). Wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie UR w zakładce „student/pomoc materialna/dokumenty do pobrania” lub w poniższym linku: zaświadczenie o średniej ocen. Uzyskane zaświadczenie należy najpierw przedstawić w dziekanacie aby zostać ujętym w ogólnym rankingu studentów UR. Następnie student otrzymuje możliwość utworzenia w systemie USOSweb wniosku o stypendium rektora;
 •      wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać tradycyjną drogą pocztową w kopercie na adres Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych (al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca. Liczy się data stempla pocztowego.

III. WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: OD 26 LUTEGO DO 13 MARCA 2021 r. W POZOSTAŁYCH MIESIĄCACH DO 10-TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

1.    Studenci, którzy składali wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, u których od momentu składania wniosku nie nastąpiła zmiana dochodu w rodzinie oraz nie zmienił się skład rodziny (brak utraty dotychczasowego dochodu członka rodziny, brak uzyskania nowego dochodu przez członka rodziny, brak zmiany w składzie rodziny), powinni:

 • wypełnić w systemie USOSweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Wniosek należy zatwierdzić, wydrukować i podpisać;
 • wypełnić część I wniosku o ponowne przeliczenie dochodu, stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów (zarządzenie Rektora nr 164/2020 z dn. 1.10.2020 r.). Część II należy pozostawić pustą. Wniosek można pobrać ze strony UR w zakładce student/pomoc materialna/dokumenty do pobrania lub w poniższym linku: wniosek o ponowne przeliczenie dochodu. Wniosek należy wydrukować (część I i II) i podpisać;
 • wniosek o przyznanie stypendium oraz wniosek o ponowne przeliczenie dochodu należy podpisać i przesłać pocztą tradycyjną w kopercie na adres Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych (al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków).

2.       Studenci, którzy składali wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, u których od momentu składania wniosku nastąpiła zmiana dochodu w rodzinie lub zmienił się skład rodziny (np. uzyskanie nowego dochodu przez członka rodziny, utrata dotychczasowego dochodu przez członka rodziny, śmierć członka rodziny, urodzenie się dziecka, zakończenie nauki pełnoletniego rodzeństwa), powinni:

 • wypełnić część II wniosku o ponowne przeliczenie dochodu, stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów (zarządzenie Rektora nr 164/2020 z dn. 1.10.2020 r.). Część I należy pozostawić pustą. Wniosek można pobrać ze strony UR w zakładce student/pomoc materialna/dokumenty do pobrania lub w poniższym linku: wniosek o ponowne przeliczenie dochodu. Wniosek należy wydrukować (część I i II) i podpisać;
 • zgłosić telefonicznie lub mailowo do Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych chęć zaktualizowania oświadczenia o dochodach za 2019 w systemie USOSweb;
 • po udostępnieniu oświadczenia przez pracownika Biura, należy zaktualizować w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach za 2019, tj. wprowadzić wyłącznie zmiany wskazane we wniosku o ponowne przeliczenie dochodu, np. dochód uzyskany, dochód utracony, zmiana składu rodziny. Pozostałe dane pozostawić należy bez zmian. Po naniesieniu korekty oświadczenie należy zatwierdzić i wydrukować;
 • wypełnić w systemie USOSweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Wniosek należy zatwierdzić i wydrukować;
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zmiany w dochodzie rodziny lub składzie rodziny (np. uzyskanie dochodu w 2020 lub 2021 – zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu netto za 2 miesiąc; utrata dochodu – świadectwo pracy, PIT-11 lub zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu; zmiana składu rodziny – kopia aktu zgonu, kopia aktu urodzenia);
 • wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać tradycyjną drogą pocztową w kopercie na adres Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych (al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków).

3.       Studenci, którzy w roku akademickim 2020/2021 będą składać wniosek o przyznanie stypendium socjalnego po raz pierwszy proszeni są o:

 • wypełnienie w systemie USOSweb (zakładka „dla wszystkich/wnioski”) oświadczenie o dochodach za 2019 r. Po wypełnieniu, oświadczenie należy zatwierdzić, wydrukować i podpisać;
 • wypełnienie w systemie USOSweb (zakładka „dla wszystkich/wnioski”) wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Po wypełnieniu, wniosek należy zatwierdzić, wydrukować i podpisać;
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu w rodzinie studenta za rok 2019 z uwzględnieniem przepisów o dochodzie utraconym i uzyskanym. Szczegółowy wykaz dokumentów i zaświadczeń znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów (zarządzenie Rektora nr 164/2020 z dnia 1.10.2020 r.). Można się z nim zapoznać na stronie UR w zakładce „student/pomoc materialna/dokumenty do pobrania” lub w poniższym linku: sposób dokumentowania dochodu studenta i jego rodziny;
 • wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać tradycyjną drogą pocztową w kopercie na adres Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych (al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków).

IV. WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK AKADEMICKI 2020/2021. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO 10-TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ W MIESIĄCU CZERWCU.

Studenci, którzy składali już wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepoełnosprawnych na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, nie muszą składać ponownie wniosku na semestr letni !!!

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021 po raz pierwszy powinni:

 • przesłać do Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych na adres mailowy aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • po wprowadzeniu do systemu orzeczenia przez pracownika Biura, student wypełnia w systemie USOSweb wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021. Po wypełnieniu, wniosek należy zatwierdzić, wydrukować i podpisać;
 • do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać tradycyjną drogą pocztową w kopercie na adres Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych (al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków);
 • studenci, którzy w semestrze zimowym 20/21 otrzymali decyzję o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych do czerwca 2021 r. nie muszą składać ponownie wniosku.

V. WNIOSKI O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO 3 MIESIĘCY OD WYSTĄPIENIA ZDARZENIA, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ DO 10 CZERWCA 2021 r.

Studenci ubiegający się o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2020/2021 powinni:

 • wypełnić w systemie USOSweb wniosek o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2020/2021. Po wypełnieniu, wniosek należy zatwierdzić, wydrukować i podpisać;
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenie, na skutek którego student wnioskuje o przyznanie zapomogi;
 • wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać tradycyjną drogą pocztową w kopercie na adres Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych (al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków).

VI. ZMIANA STATUSU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE, ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH

O każdej zmianie statusu wniosku o przyznanie danego stypendium, student jest informowany automatycznie na adres e-mail wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia.

Na powyższy adres e-mail zostanie również wysłana informacja o możliwości odbioru decyzji w systemie USOSweb w zakładce /wyświetl pisma administracyjne/.

Decyzji stypendialnych należy się spodziewać w połowie listopada. Ewentualna wypłata świadczeń stypendialnych na wzór lat ubiegłych nastąpi w drugiej połowie listopada z wyrównaniem za październik (wyrównanie tylko dla studentów, którzy w październiku złożyli kompletny wniosek, tzn. musi być zatwierdzony przez koordynatora jako kompletny bez poprawek i uzupełnień i przekazany do rozpatrzenia).

VII.  W ramach tzw. "pakietu dla studenta", student może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi w związku z utratą dochodu przez studenta lub członka jego rodziny, spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemii.

Na potwierdzenie okoliczności utraty dochodu wraz z wnioskiem o przyznanie zapomogi należy dostarczyć:

1) zaświadczenie od pracodawcy o utracie zatrudnienia i nie pobieraniu z tego tytułu wynagrodzenia,

2) kopię umowy o pracę.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć przez system USOSweb, wydrukować i wraz z załącznikami przesłać drogą pocztową na adres Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK