Pomoc materialna

 I. Stypendium ministra

Wnioski o przyznanie stypendium ministra należy złożyć w Biurze Spraw Stydenckich i Pomocy Materialnej (al. Mickiewicza 21, pok. 21) do dnia 10 października 2019 r.

więcej informacji w zakładce "stypendia/stypendium ministra".

II. Pozostałe świadczenia stypendialne

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2019 r. studenci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie mogą składać wnioski o świadczenia stypendialne, tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę.

Termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium rektora upływa 15 października.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać przez cały rok akademicki do 10-tego dnia danego miesiąca, jednak nie później niż w miesiącu czerwcu. Wówczas stypendium socjalne może zostać przyznane od miesiąca złożenia kompletnego wniosku, bez wyrównania wstecz. W przypadku złożenia wniosku po rozdysponowaniu środków przeznaczonych na świadczenia stypendialne, odmawia się przyznania świadczenia.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wniosek należy wypełnić w elektronicznym systemie USOSweb, następnie wydrukować i wraz z wszystkimi załącznikami dostarczyć w powyższych terminach do właściwego dziekanatu.

Wniosek o przyznanie świadczenia stypendialnego można złożyć osobiście, przez inne osoby lub drogą korespondencyjną, przy czym za datę dostarczenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego.

UWAGA!!!

Studenci Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych składają w Biurze Spraw Studenckich i Pomocy Materialnej (pok. 21 przy al. Mickiewicza 21) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 (za wyjątkiem 8.10.2019 r. - w tym dniu wnioski nie będą przyjmowane).

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK