Stypendium socjalne

WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypednium socjalne tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów, na studiach drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu 12 semestrów, wlicza się wszystkie semestry rozpoczęte przez studenta, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów.

Do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego.

W przypadku  kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku, gdy niepełnospranwość powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tego stypendium pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Wskazane obostrzenie dotyczy także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Student ubiegający się o stypendium socjalne, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującego utratą prawa do stypendium lub o upływie terminu 12 semestrów, w którym mógł o to świadczenie się ubiegać lub je pobierać.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki z uwzględnieniem przepisów o dochodzie uzyskanym i dochodzie utraconym.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, z uwzględnieniem przepisów o uzyskaniu i utracie dochodu, nie przekracza maksymalnej wysokości dochodu ustalonego przez Rektora w porozumieniu z samorzadem studentów. W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 próg dochodowy wynosi 1 294,40 zł netto.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM

Student ubiegający się o stypendium wypełnia wniosek o stypendium socjalne i oświadczenie o dochodach w generatorze wniosków dostępnym po zalogowaniu w systemie USOSweb. Po elektronicznym wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i wraz z niezbędnymi załącznikami dostarczyć tradycyjną drogą pocztową w kopercie w wyznaczonym terminie do Biura Pomocy Materialnej. Liczy się data stempla pocztowego.

Wnioski zarejestrowane wyłącznie w systemie USOSweb a nie przesłane do tutejszego Biura drogą pocztową nie będą rozpatrywane.

Do wniosku o przyznanie stypendium student dołącza zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów studenta i członków jego rodziny oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA DOCHODU

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego oprócz wniosku i oświadczenia o dochodach za 2022 - wygenerowanych z systemu USOSweb, musi dostarczyć obowiązkowo:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaświadczenie należy dostarczyć za rok 2022 dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, nawet gdy dany członek rodziny nie osiągał dochodu. W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z US, należy dostarczyć odrębne zaświadczenie dla każego z nich;
 2. zaświadczenie z ZUS o wysokości zapłaconych w 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie należy przedstawić dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
 3. oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku 2022 - oświadczenie należy przedłożyć dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny. W oświadczeniu tym należy wskazać dochody m.in. z gospodarstwa rolnego, alimentów, dochody uzyskane za granicą, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe, itp. Link
 4. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2022 - tylko w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.

Jeżeli członek rodziny nie osiągał dochodu, wówczas taką sytuację należy udokumentować:

 1. zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o braku dochodów;
 2. zaświadczeniem z właściwego urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku lub oświadczeniem o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami.

Dodatkowo w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące studenta i członków rodziny studenta, rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznem zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku - w roku 2022;
 2. zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów studenta lub członka rodziny studenta osiagniętych za granicą wraz z informacją o wysokości zapłaconego za granicą podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowtne i społeczne;
 3. odpis podlegającego wykonaniu wyroku sądu zasądzajacego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiazujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny;
 4. inne wskazane w szczegółowym wykazie dokumentacji: Sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta i członków rodziny studenta

W celu udokumentowania utraty dochodu do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, np. zaświadczenie od pracodawcy, świadectwo pracy, PIT);
 2. w przypadku osiągania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej - oświaczenie członka rodziny o wysokości utraconego dochodu oraz zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniu jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społęcznych.

W celu udokumentowania uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku uzyskania dochodu w roku 2022 - dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany, np. umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy;
 2. w przypadku uzyskania dochodu po roku 2022 - dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;
 3. w przypadku uzyskania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej:- dokument potwierdzający fakt rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;- w przypadku uzyskania dochodu w roku 2022 - oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego dochodu oraz liczbie miesięcy, w których dochód był osiągany; - w przypadku uzyskania dochodu po roku 2022 - oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

UWAGA !!!

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (600,00 zł netto), ma obowiązek dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wydane przez ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych zaświadczenie o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.

W przypadku, gdy student dostarczy zaświadczenie, że on lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, musi przedłożyć ponadto oświadczenie o źródłach dochodu i je udokumentować, tj. przedstawić dokumenty potwierdzające z czego rodzina się utrzymuje, np. decyzje, przelewy, itp.)

W przypadku dostarczenia zaświadczenia o nie korzystaniu z pomocy społecznej i nie udokumentowaniu źródeł utrzymania dochodu, studentowi odmawia się przyznania stypendium socjalnego.

Zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłków rodzinnych nie jest zaświadczeniem o korzystaniu z pomocy społecznej !!!

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

a) świadczenia pieniężne: zasiłek stały; zasiłek okresowy; zasiłek celowy np. na żywność, opał, odzież; zasiłek specjalny celowy dla osób o dochodach wyższych niż przyjęte kryterium dochodowe, np. na leki; zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się; pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki; świadczenie pieniężne na utrzymanie i poookrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy posiadają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; wynagrodzenie dla opiekuna za opiekę, które przyznał sąd.

b) świadczenia niepieniężne: praca socjalna; składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się; sprawienie pogrzebu; poradnictwo specjalistyczne, np. psychologiczne, rodzinne; schronienie; posiłek; niezbędne ubranie; usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia; mieskzanie chronione; pobyt i usługi w domu pomocy społecznej. 

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr.

W przypadku, gdy student złoży wniosek o przyznanie stypendium w trakcie trwania roku akademickiego, prawo do stypendium ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek spełniający wymogi formalne, do końca semestru.

W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w trakcie okresu popbierania stypendium socjalnego, prawo do stypendium ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodu.

W przypadku, gdy uzyskanie dochodu przez członka rodziny studenta w trakcie okresu pobierania stypendium, powoduje utratę prawa do stypendium socjalnego lub obniżenie jego wysokości, stypendium socjalne nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego, w tym na wysokość otrzymywanego świadczenia, student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organu przyznającego świadczenie, składając na powyższą okoliczność wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

Student, który pobrał nienależnie stypendium socjalne zobowiązany jest do jego zwrotu. Nienależnie pobrane stypendium podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administacji.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie