Stypendium socjalne

WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypednium socjalne tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

Stypendium socjalne przysługuje studentowi na studiach I stopnia, studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymać stypendium w ramach studiów - niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane - nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tego stypendium pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Wskazane obostrzenie dotyczy także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Student ubiegający się o stypendium socjalne, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującego utratą prawa do stypendium lub o upływie terminu 6 lat, w którym mógł o to świadczenie się ubiegać lub je pobierać.

Student przebywający na urlopie pozbawiony jest prawa do stypendium socjalnego.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki z uwzględnieniem przepisów o dochodzie uzyskanym i dochodzie utraconym.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, z uwzględnieniem przepisów o uzyskaniu i utracie dochodu, nie przekracza maksymalnej wysokości dochodu ustalonego przez Rektora w porozumieniu z samorzadem studentów. W roku akademickim 2018/2019 próg dochodowy wynosił 950 zł. Próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 zostanie ogłoszony wkrótce odrębnym komunikatem.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM

Student ubiegający się o stypendium wypełnia wniosek o stypendium socjalne i oświadczenie o dochodach w generatorze wniosków dostępnym po zalogowaniu w systemie USOSweb. Po elektronicznym wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i wraz z niezbędnymi załącznikami dostarczyć w wyznaczonym terminie do właściwego dziekanatu.

Do wniosku o przyznanie stypendium student dołącza zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów studenta i członków jego rodziny oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA DOCHODU

Szczegółowy wykaz dokumentacji, którą należy przedłożyć wraz z wnioskiem o stypendium socjalne i oświadczeniem o dochodach za 2018 r., znajduje się w poniższym linku:

Sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta i członków rodziny studenta

UWAGA !!!

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ma obowiązek dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. (od 1 października 2018 r. - 528,00 zł).

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej zawierające tylko informacje, iż dana osoba nie figuruje w rejestrze ośrodka lub, że dana osoba nie korzystała z zasiłków rodzinnych - nie będzie akceptowane jako zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i członków rodziny studenta !

Zaświadczenie to musi być aktualne i musi zawierać wyczerpujące informacje o źródłach utrzymania rodziny w sposób zupełny. Jeżeli student nie dołączy takiego zaświadczenia odmawia się co do zasady przyznania stypendium takiemu studentowi.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr, czyli na okres 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz na okres 4 miesięcy w semestrze letnim.

W przypadku, gdy student złoży wniosek o przyznanie stypendium w trakcie trwania roku akademickiego, prawo do stypendium ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek spełniający wymogi formalne, do końca semestru.

W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w trakcie okresu popbierania stypendium socjalnego, prawo do stypendium ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodu.

W przypadku, gdy uzyskanie dochodu przez członka rodziny studenta w trakcie okresu pobierania stypendium, powoduje utratę prawa do stypendium socjalnego lub obniżenie jego wysokości, stypendium socjalne nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego, w tym na wysokość otrzymywanego świadczenia, student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organu przyznającego świadczenie, składając na powyższą okoliczność wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

Student, który pobrał nienależnie stypendium socjalne zobowiązany jest do jego zwrotu. Nienależnie pobrane stypendium podlega egzekucji w trybi eprzepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego można złożyć przez cały okres trwania roku akademickiego, do 10-tego dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż w miesiącu czerwcu.

Dokładny termin składania wniosku o stypendium socjalne zostanie ogłoszony wkrótce w odrębnym komunikacie. (przybliżony termin: od połowy września).

WYSOKOŚĆ I SPOSÓB WYPŁACANIA STYPENDIUM

Rektor w odrębnym komunikacie w porozumieniu z samorządem studentów określi stawki stypendium socjalnego na rok akademicki 2019/2020.

Przyznane stypendium socjalne wypłacane jest na podstawie ostatecznej decyzji, przelewem na wskazany przez studenta rachunek bankowy.

Stypendium socjalne wypłacane jest co miesiąc.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK