Stypendium socjalne

WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypednium socjalne tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

Stypendium socjalne przysługuje studentowi na studiach I stopnia, studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymać stypendium w ramach studiów - niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane - nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tego stypendium pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Wskazane obostrzenie dotyczy także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Student ubiegający się o stypendium socjalne, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującego utratą prawa do stypendium lub o upływie terminu 6 lat, w którym mógł o to świadczenie się ubiegać lub je pobierać.

Student przebywający na urlopie pozbawiony jest prawa do stypendium socjalnego.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki z uwzględnieniem przepisów o dochodzie uzyskanym i dochodzie utraconym.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, z uwzględnieniem przepisów o uzyskaniu i utracie dochodu, nie przekracza maksymalnej wysokości dochodu ustalonego przez Rektora w porozumieniu z samorzadem studentów. W roku akademickim 2019/2020 próg dochodowy wynosił 1000 zł. Próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 zostanie ogłoszony wkrótce odrębnym komunikatem.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM

Student ubiegający się o stypendium wypełnia wniosek o stypendium socjalne i oświadczenie o dochodach w generatorze wniosków dostępnym po zalogowaniu w systemie USOSweb. Po elektronicznym wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i wraz z niezbędnymi załącznikami dostarczyć drogą pocztową w wyznaczonym terminie do Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych. Liczy się data stempla pocztowego.

Do wniosku o przyznanie stypendium student dołącza zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów studenta i członków jego rodziny oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA DOCHODU

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego oprócz wniosku i oświadczenia o dochodach za 2019 - wygenerowanych z systemu USOSweb, musi dostarczyć obowiązkowo:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaświadczenie należy dostarczyć za rok 2019 dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, nawet gdy dany członek rodziny nie osiągał dochodu. W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z US, należy dostarczyć odrębne zaświadczenie dla każego z nich;
 2. zaświadczenie z ZUS o wysokości zapłaconych w 2019 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie należy przedstawić dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
 3. oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku 2019 - oświadczenie należy przedłożyć dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny. W oświadczeniu tym należy wskazać dochody m.in. z gospodarstwa rolnego, alimentów, dochody uzyskane za granicą, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe, itp.
 4. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2019 - tylko w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.

Jeżeli członek rodziny nie osiągał dochodu, wówczas taką sytuację należy udokumentować:

 1. zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o braku dochodów;
 2. zaświadczeniem z właściwego urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku lub oświadczeniem o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami.

Dodatkowo w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące studenta i członków rodziny studenta, rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznem zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku - w roku 2019;
 2. zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów studenta lub członka rodziny studenta osiagniętych za granicą wraz z informacją o wysokości zapłaconego za granicą podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowtne i społeczne;
 3. odpis podlegającego wykonaniu wyroku sądu zasądzajacego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiazujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny;
 4. inne wskazane w szczegółowym wykazie dokumentacji: Sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta i członków rodziny studenta

W celu udokumentowania utraty dochodu do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, np. zaświadczenie od pracodawcy, świadectwo pracy, PIT);
 2. w przypadku osiągania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej - oświaczenie członka rodziny o wysokości utraconego dochodu oraz zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniu jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społęcznych.

W celu udokumentowania uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku uzyskania dochodu w roku 2019 - dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany, np. umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy;
 2. w przypadku uzyskania dochodu po roku 2019 - dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;
 3. w przypadku uzyskania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej:- dokument potwierdzający fakt rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 200 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;- w przypadku uzyskania dochodu w roku 2019 - oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego dochodu oraz liczbie miesięcy, w których dochód był osiągany; - w przypadku uzyskania dochodu po roku 2019 - oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

UWAGA !!!

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ma obowiązek dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. (od 1 października 2018 r. - 528,00 zł).

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej zawierające tylko informacje, iż dana osoba nie figuruje w rejestrze ośrodka lub, że dana osoba nie korzystała z zasiłków rodzinnych - nie będzie akceptowane jako zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i członków rodziny studenta !

Zaświadczenie to musi być aktualne i musi zawierać wyczerpujące informacje o źródłach utrzymania rodziny w sposób zupełny. Jeżeli student nie dołączy takiego zaświadczenia odmawia się co do zasady przyznania stypendium takiemu studentowi.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr, czyli na okres 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz na okres 4 miesięcy w semestrze letnim.

W przypadku, gdy student złoży wniosek o przyznanie stypendium w trakcie trwania roku akademickiego, prawo do stypendium ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek spełniający wymogi formalne, do końca semestru.

W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w trakcie okresu popbierania stypendium socjalnego, prawo do stypendium ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodu.

W przypadku, gdy uzyskanie dochodu przez członka rodziny studenta w trakcie okresu pobierania stypendium, powoduje utratę prawa do stypendium socjalnego lub obniżenie jego wysokości, stypendium socjalne nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego, w tym na wysokość otrzymywanego świadczenia, student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organu przyznającego świadczenie, składając na powyższą okoliczność wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

Student, który pobrał nienależnie stypendium socjalne zobowiązany jest do jego zwrotu. Nienależnie pobrane stypendium podlega egzekucji w trybi eprzepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego można złożyć przez cały okres trwania roku akademickiego, do 10-tego dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż w miesiącu czerwcu.

Dokładny termin składania wniosku o stypendium socjalne zostanie ogłoszony wkrótce w odrębnym komunikacie. (przybliżony termin: od połowy września).

WYSOKOŚĆ I SPOSÓB WYPŁACANIA STYPENDIUM

Rektor w odrębnym komunikacie w porozumieniu z samorządem studentów określi stawki stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021.

Przyznane stypendium socjalne wypłacane jest na podstawie ostatecznej decyzji, przelewem na wskazany przez studenta rachunek bankowy.

Stypendium socjalne wypłacane jest co miesiąc.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK