Opieka zdrowotna

Informacja na temat opieki zdrowotnej

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTA BĘDĄCEGO OBYWATELEM RP

1. Student podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

 • do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
 • bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
 • bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku.

2. Student podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu gdy:

 • pozostaje w stosunku pracy, stosunku służbowym, prowadzi działalność gospodarczą objętą ubezpieczeniem zdrowotnym,

 • jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia,
 • pobiera świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 • pobiera stypendium sportowe,
 • pobiera rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
 • jest uprawniony do pobierania świadczeń alimentacyjnych,
 • jest zarejestrowany w Rejonowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • jest rolnikiem lub pracującym domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • jest ubezpieczony jako student/doktorant innego kierunku studiów na UR lub innej uczelni.

3. Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

 • ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji na studia tj. 1 października, po złożeniu we właściwym dziekanacie wypełnionego druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS – ZZA) wraz z oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

 

Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTA OBCOKRAJOWCA

Każdy obcokrajowiec przebywający na terytorium RP ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia od kosztów opieki medycznej w Polsce.

Studenci  polskiego pochodzenia  spoza krajów Unii Europejskiej, oraz   posiadacze Karty Polaka  mogą zostać ubezpieczeni od kosztów opieki medycznej przez uczelnię, na zasadach obowiązujących studentów polskich, pod warunkiem doręczenia odpowiednich dokumentów (potwierdzenie polskiego pochodzenia wydane przez Konsulat RP). Należy podpisać indywidualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w Krakowie (ul. Batorego 24). Po podpisaniu umowy z w/w dokumentami należy zgłosić się do właściwego Dziekanatu.

Osoby z krajów Unii Europejskiej powinny mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ważną na terenie Polski.

 

Osoby nie mające polskiego pochodzenia powinny wykupić ubezpieczenie od kosztów opieki medycznej/zdrowotnej u siebie w kraju (ważne przez okres pobytu w Polsce), lub też posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub też podpisać indywidualnie umowę o ubezpieczeniu od kosztów opieki medycznej bezpośrednio z ubezpieczycielem (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Batorego 24, infolinia: (12) 19488 . Koszt indywidualnego ubezpieczenia to ok. 60 zł miesięcznie.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK