Opieka zdrowotna

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTA BĘDĄCEGO OBYWATELEM RP

1. Student podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

 • do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
 • bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
 • bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku.

2. Student podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu gdy:

 • pozostaje w stosunku pracy, stosunku służbowym, prowadzi działalność gospodarczą objętą ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia,
 • pobiera świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 • pobiera stypendium sportowe,
 • pobiera rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
 • jest uprawniony do pobierania świadczeń alimentacyjnych,
 • jest zarejestrowany w Rejonowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • jest rolnikiem lub pracującym domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • jest ubezpieczony jako student/doktorant innego kierunku studiów na UR lub innej uczelni.

3. Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

 • ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji na studia tj. 1 października, po złożeniu we właściwym dziekanacie wypełnionego druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS – ZZA) wraz z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Druk ZUS ZZA

Wniosek studenta o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTA OBCOKRAJOWCA

Każdy obcokrajowiec przebywający na terytorium RP ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia od kosztów opieki medycznej w Polsce.

Studenci  polskiego pochodzenia  spoza krajów Unii Europejskiej, oraz   posiadacze Karty Polaka  mogą zostać ubezpieczeni od kosztów opieki medycznej przez uczelnię, na zasadach obowiązujących studentów polskich, pod warunkiem doręczenia odpowiednich dokumentów (potwierdzenie polskiego pochodzenia wydane przez Konsulat RP). Należy podpisać indywidualną umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ (ul. Wadowicka 8W; 30-415 Kraków). Po podpisaniu umowy z w/w dokumentami należy zgłosić się do właściwego Dziekanatu.

Osoby z krajów Unii Europejskiej powinny mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ważną na terenie Polski.

 

Osoby nie mające polskiego pochodzenia powinny wykupić ubezpieczenie od kosztów opieki medycznej/zdrowotnej u siebie w kraju (ważne przez okres pobytu w Polsce), lub też posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub też podpisać indywidualnie umowę o ubezpieczeniu od kosztów opieki medycznej bezpośrednio z ubezpieczycielem (np. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ; ul. Wadowicka 8W; 30-415 Kraków). Telefoniczna informacja pacjenta: tel. 800 190 590.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie