Stypendium rektora

WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypednium rektora tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

Stypendium rektora przysługuje studentowi na studiach I stopnia, studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymać stypendium w ramach studiów - niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane - nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tego stypendium pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Wskazane obostrzenie dotyczy także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Student ubiegający się o stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującego utratą prawa do stypendium lub o upływie terminu 6 lat, w którym mógł o to świadczenie się ubiegać lub je pobierać.

Student przebywający na urlopie może otrzymywać stypendium rektora.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów I stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora nie otrzyma student, który w poprzednim roku akademickim:

1) przebywał na urlopie;

2) powtarzał rok studiów;

3) korzystał z warunkowego zaliczenia przedmiotu;

4) nie zaliczył terminowo, tj. zgodnie z regulaminem studiów wszystkich przemdiotów i kursów przewidzianych planem studiów.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM

Student ubiegający się o stypendium wypełnia wniosek o stypendium rektora w generatorze wniosków dostępnym po zalogowaniu w systemie USOSweb. Po elektornicznym wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i wraz z niezbędnymi załącznikami dostarczyć w wyznaczonym terminie do Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych.

Do wniosku o przyznanie stypendium student dołącza zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące dodatkowe osiągnięcia.

Studenci pierwszego roku studiów II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni niż Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dołączają do wniosku zaświadczenie o średniej ocen z uczelni, którą ukończyli.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ

Szczegółowy opis, w jaki sposób należy dokumentować osiągnięcia znajduje się w poniższym linku:

Sposób dokumentowania osiągnięć.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentom na określonym kierunku. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

Stypendium rektora przyznawane jest na semestr, czyli na okres 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz na okres 4 miesięcy w semestrze letnim.

Stypendium rektora przyznawane jest w oparciu o wyniki uzyskane w poprzednim roku akademickim. Studentom rozpoczynającym studia II stopnia, stypendium przyznaje się w oparciu o wyniki uzyskane na ostatnim roku studiów I stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów I stopnia trwał jeden semestr, brane są pod uwagę wyniki uzyskane w tym semestrze. Studentom drugiego semestru studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem letnim, brane są pod uwagę wyniki uzyskane na pierwszym semestrze studiów II stopnia.

Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową. Na każdym kierunku studiów i poziomie kształcenia tworzy się listy rankingowe najlepszych studentów. O miejscu studenta na liście decyduje łączna liczba uzyskanych punktów za średnią ocen oraz za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym. Stypendium otrzymują osoby znajdujące się najwyżej w rankingu, tj. w gronie max. 10% najlepszych studentów danego kierunku.

Wykaz punktowanych osiągnięć.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

wnioski o przyznanie stypendium rektora na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 należy wypełnić w systemie USOSweb, zatwierdzić, wydrukować i wraz z wszystkimi załącznikami przesłać drogą pocztową w terminie od 1 do 15 października 2020 r. na adres Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych.

WYSOKOŚĆ I SPOSÓB WYPŁACANIA STYPENDIUM

Rektor w odrębnym komunikacie w porozumieniu z samorządem studentów określi stawki stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021.

Przyznane stypendium rektora wypłacane jest na podstawie ostatecznej decyzji, przelewem na wskazany przez studenta rachunek bankowy.

Stypendium rektora wypłacane jest co miesiąc.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK