Stypendium rektora

WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypednium rektora tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów, na studiach drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu 12 semestrów, wlicza się wszystkie semestry rozpoczęte przez studenta, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów.

Do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego.

W przypadku  kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku, gdy niepełnospranwość powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tego stypendium pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Wskazane obostrzenie dotyczy także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Student ubiegający się o stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującego utratą prawa do stypendium lub o upływie terminu 12 semestrów, w którym mógł o to świadczenie się ubiegać lub je pobierać.

Student przebywający na urlopie może otrzymywać stypendium rektora.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów I stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz na studiach drugiego stopnia, który uzyskał wpis na dany semestr studiów oraz który w poprzednim semestrze uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora nie otrzyma student, który w poprzednim semestrze:

1) nie posiadał statusu studenta;

2) przebywał na urlopie;

3) powtarzał rok studiów;

4) korzystał z warunkowego zaliczenia przedmiotu;

5) nie zaliczył terminowo, tj. zgodnie z regulaminem studiów wszystkich przemdiotów i kursów przewidzianych planem studiów.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM

Student ubiegający się o stypendium wypełnia wniosek o stypendium rektora w generatorze wniosków dostępnym po zalogowaniu w systemie USOSweb. Po elektornicznym wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i wraz z niezbędnymi załącznikami dostarczyć tradycyjną drogą pocztową w kopercie w wyznaczonym terminie do Biura Pomocy Materialnej.

Do wniosku o przyznanie stypendium student dołącza zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące dodatkowe osiągnięcia.

Studenci pierwszego roku studiów II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni niż Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dołączają do wniosku zaświadczenie o średniej ocen z uczelni, którą ukończyli.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ

Szczegółowy opis, w jaki sposób należy dokumentować osiągnięcia znajduje się w poniższym linku:

Sposób dokumentowania osiągnięć.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentom na określonym kierunku. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

Stypendium rektora przyznawane jest na semestr.

Stypendium rektora przyznawane jest w oparciu o wyniki uzyskane w poprzednim semestrze. Studentom rozpoczynającym studia II stopnia, stypendium przyznaje się w oparciu o wyniki uzyskane na ostatnim semestrze studiów I stopnia, z zastrzeżeniem, że studia II stopnia student rozpoczął nie później niż po upływie 1 roku kalendarzowego. 

Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową. Na każdym kierunku studiów i poziomie kształcenia tworzy się listy rankingowe najlepszych studentów. O miejscu studenta na liście decyduje łączna liczba uzyskanych punktów za średnią ocen oraz za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym. Stypendium otrzymują osoby znajdujące się najwyżej w rankingu, tj. w gronie max. 10% najlepszych studentów danego kierunku.

Wykaz punktowanych osiągnięć.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie