Dokumenty do pobrania

Akty prawne

 1. Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - stan prawny na dzień 1 lipca 2019 r.
 2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych - stan prawny na dzień 1 sierpnia 2019 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.
 4. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Regulamin świadczeń dla studentów

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowia, stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora nr 66/2019 z dnia 1 października 2019 r.

Załączniki:

 1. Oświadczenie studenta ubiegającego się o świadczenie stypendialne
 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Szczegółowe zasady obliczania dochodu studenta i rodziny studenta
 5. Sposób dokumentowania dochodu studenta i rodziny studenta
 6. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
 7. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
 8. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
 9. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 10. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 11. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
 12. Wniosek o przyznanie zapomogi
 13. Wniosek o przyznanie stypendium rektora
 14. Zaświadczenie o średniej ocen z innej uczelni
 15. Sposób dokumentowania osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych

Inne dokumenty

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK