Dokumenty do pobrania

 

ŚWIADCZENIA Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO:

Wniosek o przyznanie stypendium z WFS (jednorazowe) dla studentów i doktorantów UR

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTóW I DOKTORANTóW:

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Załączniki do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR:

Załącznik nr 1 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku wypełnia obligatoryjnie każdy student starając się o świadczenia pomocy materialnej

Zał. nr 1 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Zał. nr 3 - Wykaz osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych

Zał. nr 4 - Sposób dokumentowania osiągnięć studenta

Załącznik nr 5 - zaświadczenie do stypendium rektora dla najlepszych studentów - wypełnia student, który ukończył studia I stopnia na innej uczelni niż Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zał. nr 5 - Zaświadczenie do stypendium rektora dla najlepszych studentów dotyczący średniej ocen

Zał. nr 7 - Wzór zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego

Zał. nr 8 - Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Zał. nr 10 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zał. nr 11 - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Załącznik nr 12 - oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim lub innym obiekcie - wypełnia obligatoryjnie każdy student wnioskujący o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemozliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Zał. nr 12 - Oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim lub innym obiekcie

Zał. nr 13 - Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy

Zał. nr 14 - Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z jednym z rodziców

Zał. nr 15 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Zał. nr 18 - Wzór wezwania do usunięcia braków we wniosku

 

Dochód z działalności na ryczałcie na 2016 r.:

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniem na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR